สินค้าห้ามส่ง

 

ทางบริษัทไม่รับขนส่งสินค้าดังต่อไปนี้:

DANGEROUS GOODS สิ่งของอันตราย
HAZARDOUS MATERIALS วัตถุดิบที่อันตรายเป็นสิ่งซึ่งนำมาซึ่งสิ่งอันตราย, สารเคมี, วัตถุไวไฟ
LIGHTER / GAS ไฟแช็ค, แก๊สไฟแช็ค
BODILY FLUIDS & TISSUES อวัยวะเนื้อเยื่อ และของเหลวในร่างการ
PATENTED MERCHANDISE / 
PIRATED MOVIE / 
CDs COPYRIGHT
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เช่น เสื้อผ้า, ซีดี, สินค้าลอกเลียนแบบจากสินค้าแบรนด์เนมทุกชนิด
ILLEGAL ITEMS สิ่งผิดกฎหมาย
BUDDHA IMAGES / 
RELIGIOUS, ANTIQUE ITEMS
พระพุทธรูป, เทวรูป, วัตถุโบราณ, รูปปั้นที่เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
AMMUNITIONS / FIREARMS & WEAPONS อาวุธ, กระสุน, ดินระเบิด, กล้องเล็ง, ปืนลม, ปืนช็อตไฟฟ้า, ปืนพลาสติก
PORNOGRAPHIC MATERIALS สิ่งลามกอนาจารในรูปแบบต่าง ๆ
PERISHABLES / FOOD สินค้าที่เน่าเสียได้, อาหาร
PLANTS / SEEDS พืช, เมล็ดพันธุ์
TOBACCO / CIGARETTES ยาสูบ, บุหรี่
MEDICINES & COSMETICS ยารักษาโรค รวมถึงเครื่องสำอางค์
ALCOHOLIC BEVERAGES เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
DRUGS ยาเสพติดทุกชนิด
LIVE ANIMAL สัตว์มีชีวิตทุกชนิด
HUMAN REMAINS / CORPSES คน, สัตว์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น อวัยวะ, ซาก หรือเถ้ากระดูก
ANIMAL PRODUCT(NON DOMESTICATED) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่ แพะ, แกะ, วัว, หมู
ANIMAL SKIN หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก รวมถึงหนังสัตว์หายาก ต้องห้าม
FURS ขนสัตว์
IVORY งาช้าง, ขน, เขา, นอ, กระดูก, กระดองเต่า
SWORD / KNIVES ดาบ, กระบี่, มีดที่เป็นอาวุธได้ ยกเว้นมีดทำครัว
PRECIOUS STONES / METAL (HIGH VALUE) อัญมณีและโลหะมูลค่าสูง เช่น เพชร, พลอย, ไพลิน, หยก ฯลฯ
ART WORK / STAMPS งานศิลปะมีค่า, แสตมป์สะสม, อากรแสตมป์
ARTICLES OF UNUSUAL VALUE สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เป็นไปตามความจริง ไม่สมเหตุสมผล
CASH / NOTES / MONEY ORDERS / CURRENCY / LETTER OF CREDIT SHIPMENTS เงินสด, ธนบัตรทุกสกุล, ตั๋วแลกเงิน, เอกสารอนุมัติการเงินจากธนาคารที่มีกำหนดเวลา
UNACCOMPANIED BAGGAGE กระเป๋าผู้โดยสารที่ไม่ได้ติดไปกับผู้โดยสารบนเครื่อง
FAKED PASSPORT** พาสปอร์ตปลอม ** 
(อนุญาตให้ส่งได้กรณีพาสปอร์ตจริงส่งไปที่สถานทูตเท่านั้น)
PERSONAL EFFECTS** 
(DECLARED VALUE FOR CUSTOMS IS ALLOWED)
ของใช้ส่วนตัว ** 
(อนุญาตให้ส่งได้แต่ต้องระบุมูลค่า เพื่อผ่านศุลกากร)
A.P.O / F.P.O 
(ARMY POST OFFICE BOX / FLEET POST OFFICE BOX)
ตู้ไปรษณีย์ราชการทหาร